VEDTEKTER OG DOKUMENTER

Under kan du lese organisasjonens vedtekter. Du vil også i fremtiden kunne finne diverse dokumenter som er relevant til BIØ

BIØ sine Vedtekter

Forord
Beredskapsbåten i Østfold, heretter BiØ, er opprettet til minne om Svein Geaker Bellmann. Beredskapsbåten vil ha nødvendig utstyr for søk etter personer som er savnet i vann. Båten vil også være utstyrt med en ROV, undervannsrobot, med en rekkevidde på inntil 300 meter. Hensikten er at Fredrikstad brann- og redningskorps, heretter FBRK, skal ha tilgang til båten som 1.prioritet.

Båten eies av BiØ og lånes ut til brukere regulert av inngåtte samarbeidsavtaler under §3

§1 Revisjon
Versjon nr 001

§2 Formål
Beredskapsbåten i Østfold (BiØ) er ment som et verktøy til søk etter savnede i vann. Dette gjelder både i sjø og innlandsvann i områder definert av Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK).

BiØ skal som 1.prioritet stå til disposisjon for Fredrikstad brann- og redningskorps.
Frivillig søkegruppe har som 2.proritet, i samarbeid og etter avtale med med FBRK, rett til å bruke båten i søk etter at nødetatene har avsluttet sitt arbeid.
Båten skal, så langt som mulig oppbevares og stå operativ på brannstasjonen i Fredrikstad, eller et annet egnet sted funnet av FBRK. FBRK tar kostnadene for lagring/oppbevaring av båt.

§3 Samarbeidsavtaler
Det skal alltid foreligge en samarbeidsavtale mellom BiØ og brukere av båten. Ved bruk av §23, må Frivillig søkegruppe reforhandle sin avtale direkte med FBRK.

Avtaler:
1.prioritet Fredrikstad brann- og redningskorps. (Egen avtale opprettes mellom BiØ og FBRK)
2.prioritet Neptun Søkegruppe. (Egen avtale opprettes mellom BiØ, Neptun søkegruppe og FBRK)

§4 Inntekter
Foreningen skal jobbe for til enhver tid å ha driftsmidler til BiØ. Dette skal foregå ved støttemedlemskap, innsamlinger, gaver og faste givere. Målsetningen er NOK 200.000,- pr. år.
Dette er styrets ansvar.

§5 Tildeling av støtte
Andre frivillige organisasjoner kan søke BiØ om støtte til søk etter savnede i vann.
Tildeling avgjøres av styret.

§6 Navn på Beredskapsbåt og ROV
Beredskapsbåtens navn skal være Svein I. Fornyes båten, skal navnet beholdes mens tallet økes med en. ROV skal bære navnet MiniSvein I. Fornyes farkosten, skal navnet beholdes mens tallet økes med en. Hvis ROV blir sponset med mer enn 50%, kan navn endres på ROV.

§7 Organisatorisk tilknytning
BiØ er en frittstående forening, uten binding til andre organisasjoner

§8 Medlemmer
BiØ skal jobbe for å ha ett antall støttemedlemmer.

§9 Stemmerett
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Med begrensninger som angitt i §18

§10 Kontingent støttemedlemskap
Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis.
(fastsettes første gang av styret). Medlemskap er aktivt etter at kontingenten er betalt innen fristen.
Støttemedlem personlig kr. 250,- pr. år.
Støttemedlem familie kr. 500,- pr. år.
Støttemedlem næring kr. 1000,- pr. år.

§11 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter. Dette skal fremkomme i budsjett og regnskap.
Utgifter skal godkjennes av styret på forhånd, før planlagt aktivitet. Styreverv honoreres ikke.

§12 Årsmøte
Årsmøtet er BiØ høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke
før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. All utsendelse av informasjon vil skje elektronisk.

§13 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle BiØs årsberettning
2. Behandle BiØs regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingenten
5. Vedta BiØs budsjett

Velge:

 • Styrets medlemmer
 • Valgkomite
 • Revisorer

14 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styrets flertall bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§15 Styret
BiØ ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med BiØs økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
4. Representere BiØ utad
5. Ansvar for inntekter ifølge §4.

Leder innkaller til styremøter ved behov, men minst hver 2. måned. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for. Alle styrets medlemmer har stemmerett.
Styreverv honoreres ikke.

Styrets sammensetning

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem
 • Styremedlem fra Fredrikstad brann- og redningskorps (Leder beredskap)
 • Styremedlem fra Nabbetorp Båtforening (Leder/Nestleder)

§16 Revisorer
Det skal være valgt to revisorer.

§17 Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av to personer.

§18 Valg

 • Styremedlem fra Fredrikstad brann- og redningskorps, FBRK, er fast og er ikke valgbar.
 • Styremedlem fra Nabbetorp Båtforening (NBF leder/Nestleder) er fast og er ikke valgbar.
 • Leder, Sekretær og styremedlem samme år. (Første gang 2021)
 • Nestleder, Kasserer samme år. (Første gang 2020)
 • Styrets medlemmer velges for to år av gangen.

Revisor velges for 2 år av gangen. Ved stiftelse velges den ene for ett år og den andre for 2 år. Slik at det i fremtiden bare er 1 revisor på valg pr år. (Første gang 2019)
Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved stiftelse velges den ene for ett år og den andre for 2 år. Slik at det i fremtiden bare er 1 revisor på valg pr år. (Første gang 2019)

§19 Grupper/avdelinger
BiØ kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. BiØs styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele BiØ, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere BiØ utad uten styrets godkjennelse.

§20 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§21 Drifts- og vedlikeholdskostnader
Følgende skal dekkes av foreningen:

 • Service og vedlikehold på båt og motor
 • Vedlikehold på teknisk utstyr i båt
 • Vedlikehold på 3 stk. personlige flytevester med nødpeilesender
 • Drivstoffkostnader ved trening

§22 Båtgruppe
Gruppen skal bestå av minst 2 stk. fra BiØ og 2 stk. fra FBRK. Styret utpeker BiØs representanter. BiØ har lederen i gruppa. Båtgruppas formål er i felleskap å finne frem til det best egnede utstyret og til riktig pris. Samt fortløpende vurdere båtens kapasitet og behov. Båtgruppa skal sørge for at båten og tilhørende utstyr til enhver tid er operativt. Har også ansvaret for at løpende vedlikehold blir utført. Vedlikehold og annet arbeid på båten skal utføres i samarbeid og etter avtale med FBRK. Det skal føres loggbok for utført arbeid/vedlikehold. Samt ved bruk av båten.

§23 Oppløsning (§23 kan ikke endres eller revideres)
Oppløsning av BiØ kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved opphør av BiØ skal alle eiendeler og ellers andre aktiva tilfalle Fredrikstad brann- og redningskorps i sin
helhet. Det er her resursene kan komme best til nytte. Fredrikstad brann- og redningskorps, FBRK, må da overta drifts- og vedlikeholdskostnadene for BiØ. BiØ kan ikke slåes sammen med andre organisasjoner.

§24 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, og det må være minst 2/3 flertall for å få endret vedtektene. §23 kan ikke endres eller revideres.

§25 Stillingsinstrukser

Leder
1. Rollen er administrativ og daglig leder i foreningen. Med i styret har han med seg følgende personer:
a) Nestleder.
b) Sekretær.
c) Kasserer
d) Tre Styremedlemmer

2. Rollen er ansvarlig for at foreningen styres etter alminnelige gode forretningsmessige prinsipper.
a) Sørge for møter med de forskjellige komiteer etter behov.
b) Ansvarlig for innkallelse og gjennomføring av styremøter/årsmøter og eventuelle medlemsmøter.
c) Ansvarlig for informasjon eksternt som gjelder foreningen.
d) Sammen med kasserer lede inntektsarbeidet.

Nestleder
Rollen er styrets leders stedfortreder og tar seg av alle saker som er nevnt i dennes stillingsinstruks når leder er
fraværende. Rollen er videre ansvarlig for oppsett av budsjettene sammen med kasserer og etterkontroll av disse.

Kasserer
1. Kasserer er ansvarlig for alt som har med foreningens økonomi.
a) Sørge for utsendelse av medlemskontingent og eventuelle andre kontingenter.
2 Kontrollere at disse blir innbetalt i rett tid. Hvis ikke sender kasserer purring tillagt purregebyr.
3 Sørge for at inngående fakturaer blir betalt innen de enkelte tidsfrister.
4 Legge frem for årsmøtet revidert regnskap.

Sekretær
1 Sekretær er ansvarlig for alt det informative vis a vis medlemmene og styret.
2 Referent fra alle styremøter/årsmøter etc.
3 Ansvarlig for annonsering/innkallelser til møter.
4 Sammen med kasserer sørge for utsendelse av kontingent /krav til nye medlemmer.
5 Sørger for at nødvendige skrivemateriell er tilstede.

Styremedlemmer
Styremedlemmene skal aktivt delta på styremøtene.

Close
Go top