Svein II

BEREDSKAPEN i Østfolds mange vannveier, innsjøer og elver er styrket.

Når uhellet er ute, når folk havner i vannet er Brannvesenet og Beredskapsbåten i Østfold klar for innsats. Brannvesenet er klar for øyeblikkelig utrykning og søk etter folk som har eller antas å ha falt i vannet. Beredskapsbåten i Østfold, en organisasjon med frivillige er klar for å søke videre når nødetatene innstiller sine søk dersom den forulykkede ikke blir funnet og de pårørende ønsker bistand med ytterliggere søk. Noen ganger er funn, også av omkomne vesentlig slik at familiene får en grav å gå til.

Beredskapsbåten i Østfold har i flere år samlet inn penger og anskaffet båt og utstyr spesielt egnet for søk etter personer i vann. Båt og utstyr stilles gratis til rådighet for Fredrikstad Brannvesen som ivaretar søk og redning av personer som har havnet i vann i hele vår region. Brannvesenet med sine 25 operative redningsdykkere utgjør disse sammen med Beredskapsbåten i Østfold sitt søkeutstyr en stor ressurs og god beredskap når uhellet er ute.

Søk etter savnede i vann, spesielt i grumsete vann i elver og sjøer er imidlertid både krevende og risikofullt. Dykkerne har begrenset kapasitet, de trenger påfyll av luft og tidvis hvile for å kunne opprettholde søk over lengere tid og avstander. Med moderne utstyr som undervannsdroner og sonar som ser gjennom grumsete vann blir søk langt mer effektivt og sikkert. Vi setter derfor stor pris på at Beredskapsbåten i Østfold har bistått oss med egnet utstyr i form av båter, søkeutstyr og opplæring i bruken av dette sier brannsjef Stein Didrik Laache i Fredrikstad brannvesen. Effektivitet, kapasiteten og sikkerheten til dykkerne våre blir stadig bedre. Vi setter også pris på et Beredskapsbåten i Østfold stiller opp med eget mannskap når vi av ressursgrunner noen ganger må avslutte våre søk uten resultat.

Ytterliggere en beredskapsbåt er nå klar for innsats, en mindre båt godt egnet for søk i Østfolds mange sjøer og mindre elver, Svein ll som står på henger er klar for utrykning. Avtalen mellom Beredskapsbåten i Østfold og brannvesenet om bruk av denne ble forrige uke presentert på brannstasjonen i Fredrikstad. Underbrannmester Morten Johansen og leder av redningsdykkerne Eirik H. Iversen overtok Svein ll sammen med en meget egnet undervannsdrone.

Utrustningen av Svein ll har skjedd over litt tid og etter hvert som foreningen har fått samlet inn midler. Årets Kong vinter med streng kulde og mer is enn vanlig har utfordret både mannskap og utstyr. Kulden i januar satte Svein l noen dager ut av drift og nødvendige reparasjoner tæret hardt på foreningens økonomiske reserver. Honnør til Leere´s Motorsport for rask respons og god service med reparasjon av Svein l sin havarerte motor, Båten er nå tilbake på vannet. Hendelsen satte fart på ferdigstillelsen av Svein ll slik at beredskapen nesten kunne opprettholdes mens Svein l var ute av drift. Båten Svein ll ble for øvrig i sin tid subsidiert av Reidar Gjølstad i River Boats Norway  

Videre planer for Brannvesenet og Beredskapsbåten i Østfold er å styrke beredskapen ytterliggere. Dette vil skje gjennom anskaffelse av en mobil sonar til bruk både i Svein l og ll. En sonar som ser gjennom grumsete vann – som vi har mye av i våre farvann. Med en slik anskaffelse vil søke-kapasiteten øke betraktelig, tiden en bruker på funn forventes å bli redusert mye og sikkerheten til dykkere vil styrkes.

Både brannvesenet og Beredskapsbåten i Østfold håper med dette at alle Østfolds innbyggere setter pris på at beredskapen nå er og vil bli ytterliggere styrket. Til bruk når uhellet er ute.